ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Avgifter för bryggplats, vakt, deposition etc.
Samtliga belopp fastställes på föreningsmöte.

Kölistor, nya medlemmar.
Vid antagande av ny medlem ges förtur till personer bosatta i Täfteå och Täfteböle.

Platsfördelning, byte båtplats.
Medlemmarna får framföra önskemål om var man vill ha sin båtplats men styrelsen beslutar i detta ärende. Styrelsen skall ta hänsyn till att hamnen utnyttjas så effektivt som möjligt, ev. belägenhet av medlems sjöbod och andra faktorer av betydelse. Styrelsen skall ha information om vilka båtar medlemmarna har, storlek etc. Medlem som önskar byta plats skall anmäla detta skriftligt till styrelsen och ange vilka önskemål man har.

Andrahandsuthyrning av platser i hamnen
.
Om någon tillfälligt ej har behov av sin plats under en säsong, till exempel på grund av att man sålt sin båt och inte köpt någon ny ännu, kan uthyrning ske. Medlemmen skall då anmäla till styrelsen att man ej behöver platsen och styrelsen hyr då i första hand ut platsen till den första personen på väntelistan. Privat uthyrning är absolut förbjudet!  Kan styrelsen hyra ut platsen så slipper den ordinarie innehavaren betala årsavgiften.

Uppsägning av bryggplats.
Uppsägning skall ske skriftligt till styrelsen. När styrelsen antagit ny medlem och denne inbetalat sin deposition så återbetalas till den tidigare innehavaren det belopp denne deponerat. För den händelse ingen kö finns och styrelsen ej kan hitta ny innehavare åligger det den tidigare innehavaren att ordna ny medlem innan återbetalning kan ske.

Arbetsplikt – hamn, vakt.
Ifall den hittillsvarande modellen med frivilligt arbete mot smärre avdrag på årsavgiften skulle bli ineffektiv så har styrelsen rätt att beordra medlemmarna till arbete för att få för föreningens verksamhet väsentliga sysslor utförda. Alternativt har styrelsen rätt att köpa in dessa tjänster externt.

Gästplats.
Gästbryggan vid salterikajen är i huvudsak avsedd för korta besök av affären eller dylikt. Vid behov av plats för något/några dygn skall kontakt tas med styrelsen som undersöker om
detta kan ordnas. Att bara lägga sig vid en tom plats är inte tillåtet.


Förtöjning vid bryggorna.
För att minimera båtens rörelse på platsen rekommenderas följande: I fören förtöjning med fjäder.
I aktern en sträckt lina från vardera sidan av båten till bojen.
Om bojkättingen är för lång kan den kortas genom att schacklet flyttas till en annan länk. Alla båtar skall ha minst 2 stycken fendrar.

Trafik inom hamnområdet.
Från grillstugan på piren och inåt i hela hamnen gäller en maxhastighet av 5 knop.

Ordningsregler i hamnanläggningen ”Strana”.
Det är föreningens önskan att Täfteås hamn skall vara en trevlig plats att besöka för såväl medlemmar som övriga. För att säkerställa detta kan vissa regler vara på sin plats och det åligger styrelsen att utarbeta sådana och anslå dem i hamnen.